(Tiếng Việt) Dùng ‘the reason why’, ‘the reason is because’ đúng hay không?

[:vi]Cả hai cách dùng đều thừa từ trong tiếng Anh, nhưng “the reason why” có thể được chấp nhận trong khi cụm còn lại thì sai. Nhiều soạn giả và tác giả khó tính xem việc dùng the reason why hay the reason is because như một “tội ác” trong văn học. Cả hai cụm này đều thừa,…

(Tiếng Việt) Mẫu câu thông dụng khi giao tiếp bằng điện thoại

[:vi]Trả lời cuộc gọi Khi trả lời một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân hoặc nếu người gọi không thể giới thiệu rõ ràng bản thân họ là ai chúng ra có thể xác định những thông tin liên quan đến họ bằng những cụm…