(Tiếng Việt) Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất

[:vi]Tổng hợp các trạng từ chỉ tần suất ở cùng mức độ nhé các bạn. Mức Độ 1: – Always: Luôn Luôn, Mọi Lúc Mức Độ 2: – Chiefly: Chủ Yếu – Constantly: Không Ngừng. Liên Tục – Continuously: Liên Tục – Habitually: Như 1 Thói Quen – Predominantly: Liên Tục, Chiếm Ưu Thế –…