(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Phân động từ – động tính từ (Participles)

[:vi]  Định nghĩa:Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ. Các dạng của Phân động từ: ACTIVE(Chủ động) PASSIVE(Bị động) a/ PRESENT ….. writing being written b/ PAST ….. writing written c/ PERFECT ….. having written having been written   Phân động từ đi…

(Tiếng Việt) Những căn bệnh gây ảnh hưởng kết quả học tập

[:vi]Sau đây là một số căn bệnh chung gây ảnh hưởng đến kết quả học tập hiện tại và những công việc sau này dẫn đến khó đạt được thành công trong tương lai. Các bạn đọc bài viết sau đây để hiểu mình và sửa những thói xấu của mình 1. Tính lười biếng…