(Tiếng Việt) Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất

[:vi]Tổng hợp các trạng từ chỉ tần suất ở cùng mức độ nhé các bạn. Mức Độ 1: – Always: Luôn Luôn, Mọi Lúc Mức Độ 2: – Chiefly: Chủ Yếu – Constantly: Không Ngừng. Liên Tục – Continuously: Liên Tục – Habitually: Như 1 Thói Quen – Predominantly: Liên Tục, Chiếm Ưu Thế –…

(Tiếng Việt) Dùng ‘the reason why’, ‘the reason is because’ đúng hay không?

[:vi]Cả hai cách dùng đều thừa từ trong tiếng Anh, nhưng “the reason why” có thể được chấp nhận trong khi cụm còn lại thì sai. Nhiều soạn giả và tác giả khó tính xem việc dùng the reason why hay the reason is because như một “tội ác” trong văn học. Cả hai cụm này đều thừa,…

(Tiếng Việt) Dùng một hay hai chữ ‘l’ trong tiếng Anh

[:vi]Cancelled/canceled, travelled/traveled đều viết đúng và được chấp nhận tùy theo cách dùng của người Anh hay Mỹ. Trong các văn bản, tài liệu tiếng Anh, đôi khi người đọc sẽ bắt gặp trường hợp cùng một từ nhưng có thể viết một hoặc 2 chữ l nhưcancelled/canceled hay travelled/traveled. Khi gõ văn bản với ứng dụng Microsoft Word…

(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh: Gerunds (Danh động từ)

[:vi]Xét hai câu sau: Reading newspaper, I hear a big noise. (Đang đọc báo, tôi nghe một tiếng ồn lớn.) Reading newspaper everyday can know many informations. (Đọc báo hàng ngày có thể biết nhiều thông tin.) Reading trong câu thứ nhất là một hành động diễn ra đồng thời với hành động hear. Nó đóng…