(Tiếng Việt) House idioms – Những thành ngữ tiếng Anh có dùng từ ‘House’, ‘Home’ và những từ liên quan

[:vi]Có rất nhiều thành ngữ có ‘home’ và ‘house’, và những từ nói về nơi chốn khác. Tài liệu tham khảo rất có ích khi giao tiếp tiếng Anh! House Safe as houses= rất an toàn Ví dụ: This plan is as safe as houses. It can’t fail! Kế hoạch này khá an toàn. Nó không thể…