(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Hiện tại đơn (Simple present tense)

[:vi]Hiện tại đơn là thì khá đơn giản và phổ biến trong tiếng Anh. Được sử dụng thường xuyên trong bài tập và giao tiếp hằng ngày. Cấu trúc: Thì ở dạng khẳng định:  S + V (s/ es) + O Ví dụ: They drive to the office every day (Họ đến văn phòng mỗi ngày). Ở thể phủ định: S + do…