BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

577

BBC Learning English EP 10 - English at work - Language for disagreeing - Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

Số trang: 3 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giới thiệu: BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

KHÔNG BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN